Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach


Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach  na podstawie § 22  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w  związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020r, poz. 1758 ze zm. ) oraz zarządzenia nr 30/20 Dyrektora Powiatowego Urzędu  Pracy w Brzezinach z 28 grudnia 2020 roku  informuje się jak poniżej:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach będzie wykonywał zdania statutowe, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom.
 
W okresie od 28 grudnia 2020 roku do odwołania rekomendujemy, żeby wizyty osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy mają obowiązkowy termin wizyty w PUP Brzeziny, Urzędzie Gminy Jeżów i Urzędzie Gminy Dmosin, nie odbywały się w w/w miejscach. Zaleca się  kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.
Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail, serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP, pocztą tradycyjną.
Wnioski o wydawanie zaświadczeń można składać z wykorzystaniem serwisu
praca.gov.pl

Aktualności i Wydarzenia

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady przyznawania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, o ile spełnią warunki jej przyznania. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach ogłasza: nabór wniosków na nowy instrument wsparcia ...

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa – przedłużony nabór wniosków w ramach art. 15 zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15 zze, 15 zze2 do dnia 10 czerwca 2021 r. Wnioski o wsparcie w ramach: art. 15 zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów...

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach z dniem 08.07.2020 roku ogłasza siódmy nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, o których mowa w art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach z dniem 08.07.2020 roku ogłasza siódmy nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 15 zzb  ustawy z dnia 2...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach z dniem 08.07.2020 roku uruchamia siódmy nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach z dniem 08.07.2020 roku ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o...

Ważna zmiana dotycząca umorzenia pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

Opis wprowadzonych zmian: Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie...

Ważna zmiana dotycząca realizacji umów z art.15zzb i art. 15zze

     W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie tarczy antykryzysowej wnioski dotyczące dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, złożone do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach przed...

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 11 95-060 Brzeziny

E-mail


Numery telefoniczne:

46 874 25 23
46 833 21 70

Fax:

046 874 11 80
GSM
+ 48 507 007 394
 

Numery wewnętrzne:

102 - Stanowisko organizacyjne
103 - Rejestracja
106 - Doradca Zawodowy
105 - Pośrednictwo Pracy
108 - Pośrednictwo Pracy
107 - Dział Finansowo - Księgowy, Główny Księgowy
109 -Specjalista ds. rozwoju zawodowego, Specjalista ds. Programów
104 - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
114 - Kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę